சாளை மீன் வரத்தில் குறைவு: தமிழகக் கடல் பகுதியில் ஏற்படும் சூழியல் மாற்றங்கள் தான் காரணமா?

Forums Inmathi News சாளை மீன் வரத்தில் குறைவு: தமிழகக் கடல் பகுதியில் ஏற்படும் சூழியல் மாற்றங்கள் தான் காரணமா?

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  Kalyanaraman M 1 year, 2 months ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This