சாளை மீன் வரத்தில் குறைவு: தமிழகக் கடல் பகுதியில் ஏற்படும் சூழியல் மாற்றங்கள் தான் காரணமா?

Forums Inmathi News சாளை மீன் வரத்தில் குறைவு: தமிழகக் கடல் பகுதியில் ஏற்படும் சூழியல் மாற்றங்கள் தான் காரணமா?

Viewing 1 post (of 1 total)
Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This