புயல் காலங்களில் மீனவர்கள் உயிரைக் காப்பாற்றும் நவீன தொழில்நுட்ப வசதி எப்போது சாத்தியம்?

Forums Inmathi News புயல் காலங்களில் மீனவர்கள் உயிரைக் காப்பாற்றும் நவீன தொழில்நுட்ப வசதி எப்போது சாத்தியம்?

Viewing 1 post (of 1 total)
Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This