புயல்  காலங்களில்  ஆழ்கடலில் மீனவர்கள்… உயிரைக் காப்பாற்றும் நவீன தொழில்நுட்ப வசதி எப்போது சாத்தியம்?  

Forums Inmathi News புயல்  காலங்களில்  ஆழ்கடலில் மீனவர்கள்… உயிரைக் காப்பாற்றும் நவீன தொழில்நுட்ப வசதி எப்போது சாத்தியம்?  

Viewing 1 post (of 1 total)
Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This