ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு சவால் விடும் விவசாயிகள்… புன்னை எண்ணெய் மூலம் மோட்டார் நீர்ப்பாசனம்!

Forums Inmathi News ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு சவால் விடும் விவசாயிகள்… புன்னை எண்ணெய் மூலம் மோட்டார் நீர்ப்பாசனம்!

Viewing 1 post (of 1 total)
Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Pin It on Pinterest

Share This