சுகாதாரம்

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.

சுகாதாரம்
தடுப்பூசி
நலவாழ்வு பராமரிப்பில் முதல் இடத்தில் இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டில் தடுப்பூசி போடுவதற்கு தயக்கம் ஏன்?

நலவாழ்வு பராமரிப்பில் முதல் இடத்தில் இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டில் தடுப்பூசி போடுவதற்கு தயக்கம் ஏன்?

சுகாதாரம்
புதியதாக அச்சுறுத்தும் ஓமிக்ரான் வைரஸ்: தமிழகத்தில் நிலவும் தடுப்பூசிக்கெதிரான தயக்கம்!

புதியதாக அச்சுறுத்தும் ஓமிக்ரான் வைரஸ்: தமிழகத்தில் நிலவும் தடுப்பூசிக்கெதிரான தயக்கம்!