அரசியல் பேசும் காலா – ரஜினியின் அரசியலுக்கு உதவுமா ?

அரசியல் பேசும் காலா – ரஜினியின் அரசியலுக்கு உதவுமா ?